• Home
  |
 • Domenii de activitate

Domenii de activitate

Pentru a-și atinge obiectivele, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu instituțiile administrațiilor publice locale și cu alte instituții relevante din regiunea Sud-Vest Oltenia, desfășoară următoarele activități principale:

1. Implementarea programelor și a proiectelor regionale

Sinteza principalelor programe gestionate de către ADR Sud-Vest Oltenia la nivel regional:

Program de finanțare finalizat

Componente/axe/ domenii de finanțareNr. contracte semnateValoare totală nerambursabilă

Tipuri de beneficiari

PHARE13 programeInfrastructură, turism, servicii sociale, DRU, TVET, sprijinirea IMM, protecția mediului37585,36 milioane euroAutorități publice locale, IMM-uri, școli profesionale, ONG-uri
FONDURI GUVERNAMENTALE6 programeSprijinirea IMM-urilor, turism, servicii sociale6618,70 milioane euroAutorități publice locale, IMM-uri, școli profesionale, ONG-uri
POS CCE 2007-20134 operațiuni32579,70 milioane   euroIMM-uri
POR 2007-2013

6 axe12 domenii majore de intervenție

Investiții în infrastructura de transport, a serviciilor de sănătate și sociale, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, infrastructura turistică, infrastructura de afaceri, precum și sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

566772,97 milioane euroAutorități publice locale, școli, universități, mitropolie, IMM-uri
TOTAL1332 contracte956,76 milioane euro – finanțare nerambursabilă 

De la înfiinţarea lor, în anul 1999, Agențiile pentru Dezvoltare Regională au avut rolul de Autorităţi de implementare/ Autorități contractante pentru proiectele finanțate în cadrul Programelor Phare Coeziune Economică și Socială, pe componentele: infrastructură mică regională, infrastructură mare regională, dezvoltarea resurselor umane, investiții în serviciile sociale, investiții în turism, învățământ profesional și tehnic, dezvoltarea orașelor prin stimularea IMM-urilor. Astfel, au fost implementate un număr de 441 de proiecte, însumând peste 104 milioane de euro. În tot acest timp, ADR Sud-Vest Oltenia a acumulat experienţă în ceea ce priveşte monitorizarea și evaluarea proiectelor.

ADR Sud-Vest Oltenia a fost desemnată Organism Intermediar pentru: 

 • POR 2007-2013
 • POS CCE 2007-2013
 • POR 2014-2020

Începând cu anul 2007, odată cu trecerea la Fondurile Structurale alocate României în calitate de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională au devenit Organisme Intermediare pentru implementarea Programului Operaţional Regional (POR), conform HG 497/2004, modificată prin HG 1179/2004.

Rezultatele implementării POR 2007-2013 și POR 2014-2020 în regiunea Sud-Vest Oltenia sunt vizibile și constau în investiții importante la nivelul regiunii. La baza acestui sistem eficient al dezvoltării regionale stă excelenta colaborare între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu rolul de Organism Intermediar. Prin experiența îndelungată de lucru, AM POR și ADR SV Oltenia au reușit să găsească, de fiecare dată, cele mai bune soluții pentru a asigura buna implementare a POR 2007-2013 și POR 2014-2020.

De asemenea, ADR Sud-Vest Oltenia a preluat, în calitate de Organism Intermediar, atribuțiile privind implementarea a patru operațiuni din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, conform Acordului-cadru semnat în data de 11 martie 2013 cu Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management. Operațiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 și 1.3.2 aferente Axei prioritare 1 a POS CCE, care au vizat în special dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, au fost obiective care s-au regăsit printre direcțiile de acțiune întreprinse de ADR Sud-Vest Oltenia la nivelul regiunii.

Datorită bunei gestionări a Axei Prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, ADR Sud-Vest Oltenia a preluat și Operațiunea 3.1.1: „Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe” din cadrul Axei Prioritare 3 ,,Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectorul privat și public”, prin semnarea Actului Adițional nr. 1/2014 la Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013. Astfel, domeniile prioritare finanțate prin POS CCE au fost: extinderea capacității de producție; modernizarea întreprinderii; accesul instituțiilor publice și IMM-urilor la internet și servicii conexe, precum și achiziționarea de hardware și software; extinderea și modernizarea rețelelor de transport, distribuția și furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale și petrolului, în scopul reducerii pierderilor.

Principalele activități privind implementarea programelor regionale și supervizarea proiectelor aprobate se referă la:

  • promovarea schemelor de asistență financiară disponibile pentru regiunea Sud-Vest Oltenia;
  • furnizarea de informații aplicanților și beneficiarilor de finanțare nerambursabilă;
  • evaluarea și selectarea proiectelor propuse pentru finanțare din fonduri publice;
  • contractarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri publice;
  • furnizarea de asistență tehnică beneficiarilor de finanțare nerambursabilă privind procedurile de achiziție, înregistrări contabile, raportări;
  • evaluarea programului și furnizarea de feedback privind implementarea acestuia, în vederea îmbunătățirii activităților viitoare de programare.

 

2. Activitatea de programare

Activitatea de planificare regională a început odată cu elaborarea primului Plan de Dezvoltare Regională, PDR 2004-2006. Timp de doi ani, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și regiunea Lazzio din Italia s-au aflat într-un proiect de înfrățire instituțională, în scopul consolidării funcției de coordonare pentru elaborarea și implementarea Politicii de Coeziune Economică și Socială la nivel regional.

La nivel regional a avut loc, în cursul anului 2004, un important proces de reflecție asupra scopului și conținutului Planului de Dezvoltare Regională (PDR), în care ADR și-a asumat rolul de facilitator și promotor al dezvoltării regionale. Prin acest prim exercițiu de planificare, ne-am propus, încă de la început, să ne concentrăm pe acele acțiuni de natură să creeze avantaje competitive pentru regiune și pe o metodologie de elaborare cu totul inovativă la acea dată, prin dezvoltarea și extinderea unei rețele parteneriale la nivel regional și județean.

Prin HG 1115/2004, privind elaborarea, în parteneriat, a Planului Național de Dezvoltare (PND), ce reglementează cadrul instituțional și partenerial prin care instituțiile publice și private stabilesc obiectivele naționale prioritare de dezvoltare și programarea financiară, Agențiile pentru Dezvoltare Regională au fost desemnate responsabile cu elaborarea de Planuri de Dezvoltare Regională, care cuprind: strategia și prioritățile dezvoltării regionale – cu identificarea direcțiilor și a obiectivelor strategice, analiza socio-economică și analize de tip SWOT la nivel regional.

Procesul de elaborare a PDR 2007-2013, început încă din anul 2005, a avut rolul de a orienta dezvoltarea regiunii și de a fundamenta accesul acesteia la sursele de finanțare, inclusiv la Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene, pentru următorii 7 ani.

Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost constituit Comitetul Regional pentru elaborarea PDR (CRP), care și-a desfășurat  activitatea prin întâlniri în plen, precum și pe grupuri de lucru, constituite pe criterii tematice. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, au fost constituite următoarele grupuri de lucru pentru fiecare din obiectivele prioritare de dezvoltare: competitivitate economică, infrastructură, resurse umane și servicii sociale, dezvoltare rurală, mediu.

Pentru perioada 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu reprezentanți ai organizațiilor relevante în domeniul dezvoltării regionale, a elaborat Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, ca bază pentru fundamentarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și a documentelor de programare necesare pentru perioada 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Memorandumului Guvernului României din 13 iunie 2012 privind „Aprobarea acțiunilor și documentelor privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020” și cu Ordinul 1087/13.07.2012 prin care se aprobă Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională 2014-2020,  Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a coordonat activitatea Comitetului Regional privind elaborarea PDR (CRP). Comitetul Regional privind elaborarea PDR a asigurat cadrul partenerial regional pentru elaborarea documentelor de programare privind dezvoltarea regională pentru perioada 2014-2020, având un rol consultativ.

Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 a fost elaborat în conformitate cu metodologia transmisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și este postat pe site-ul www.adroltenia.ro.

Planul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 a fost avizat de Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (CRP Sud-Vest Oltenia) în data de 24.06.2014 și aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (CDR Sud-Vest Oltenia) prin Hotărârea nr. 10 din data de 27.02.2015.

În cadrul Compartimentului Programare Regională și Monitorizare, în colaborare cu alte compartimente, a fost coordonată activitatea privind realizarea de studii și strategii, cu tematică  diversă, având ca scop analiza și evaluarea obiectivă a potențialului de creștere a regiunii, evidențierea unei viziuni globale asupra stadiului de dezvoltare a acesteia, pe diverse domenii economice, precum și fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării regiunii Sud-Vest Oltenia și a propunerilor de direcții de acțiune în perioada 2014-2020:

 • Studiul Strategia regională de inovare pentru specializare inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia;
 • Studiul privind transportul și mobilitatea în cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia;
 • Studiul privind agricultura și dezvoltarea rurală în regiunea Sud-Vest Oltenia și scenarii de dezvoltare în perioada 2014-2020;
 • Studiul privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și impactul crizei economice asupra întreprinderilor;
 • Studiul privind dezvoltarea turismului la nivel regional;
 • Studiul privind implementarea POR 2007-2013 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia;
 • Studiul privind impactul implementării POS CCE 2007-2013 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia și pregătirea implementării POS CCE în perioada de programare 2014-2020;
 • Studiul privind dezvoltarea urbană la nivel regional.

 

3. Marketing regional și promovarea investițiilor

Prin activitatea de marketing regional, ADR Sud-Vest Oltenia promovează regiunea, identifică oportunități de investiții străine și dezvoltă colaborări cu organisme și instituții similare din Uniunea Europeană.

Activitățile de marketing sunt în principal axate pe:

 • prezentarea regiunii Oltenia drept o destinație atractivă pentru investitori și turiști;
 • promovarea imaginii regiunii şi a ADR Sud-Vest Oltenia prin elaborarea de broşuri, mape de prezentare, buletine informative, prezentări multimedia, materiale audio-video, participarea la târguri şi alte instrumente de mediatizare;
 • organizarea şi participarea la seminarii, conferinţe, simpozioane;
 • facilitarea de parteneriate între partenerii de twinning și unitățile teritorial administrative din regiunea de dezvoltare Oltenia;
 • participarea la realizarea strategiilor regionale și sectoriale;
 • participarea la elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă la care Agenția este solicitant sau partener;
 • elaborarea de baze de date cu partenerii regionali.

 

Serviciile oferite de Agenție pentru promovarea investițiilor presupun consiliere pentru potențialii investitori și suport tehnic pentru întreprinderile noi. Totodată, ADR Sud-Vest Oltenia organizează misiuni economice pentru anteprenorii din Uniunea Europeană în regiunea Oltenia și pentru antreprenorii olteni în afara țării.

solicită informații

Întreabă-ne! Ne străduim să răspundem în cel mai scurt timp solicitărilor primite! Suntem transparenți, corecți și receptivi la nevoile beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiune!

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Ținând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se afla în baza de date a ADR Sud-Vest Oltenia fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de solicitant de informații, solicitant de fonduri, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al ADR Sud-Vest Oltenia, ca urmare a înregistrării pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor la secțiunea „Contact” pe site-urile gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia.

Deoarece ADR Sud-Vest Oltenia prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele ADR Sud-Vest Oltenia, vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa dpo@adroltenia.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți abonat, beneficiar de fonduri derulate prin Agenție, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre derulate prin proiecte cu finanțare europeană sau dacă ați participat la evenimente.  Am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile de rectificare, restricționare și ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

ADR Sud-Vest Oltenia este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. ADR Sud-Vest Oltenia nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Unde sunt stocate datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate la sediile ADR Sud-Vest Oltenia:

 • Aleea Teatrului, nr. 1, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
 • Aleea Teatrului, nr. 4, bl. T2, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
 • Calea Severinului, nr. 27, clădirea Novobuilding, Craiova, jud. Dolj;
 • Birou Regional Slatina – Str. Mănăstirii, nr. 1 bis, cod poștal 230038, Slatina, jud. Olt;
 • Birou Regional Râmnicu Vâlcea – Str. General Praporgescu, nr. 1, cod poștal 240595, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea;
 • Birou Regional Târgu Jiu – Str. Victoriei, nr. 2-4, cod poștal 210165, Târgu Jiu, jud. Gorj;
 • Birou Regional Drobeta-Turnu Severin – Str. Traian, nr. 89, cod poștal 220134, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți.

Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul direcțiilor ADR Sud-Vest Oltenia. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara ADR Sud-Vest Oltenia. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta ADR Sud-Vest Oltenia, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de ADR Sud-Vest Oltenia, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare de informații nerezolvată;

* aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;

* aveți un proiect în derulare, monitorizat de către ADR Sud-Vest Oltenia;

* ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;

* dacă ați încheiat un contract de achiziție cu ADR Sud-Vest Oltenia, vor fi păstrate datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;

*dacă ați depus o cerere de finanțare la ADR Sud-Vest Oltenia;

*dacă sunteți salariat al ADR Sud-Vest Oltenia.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. ADR Sud-Vest Oltenia nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailing-ului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailing-ului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize.

Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;

* prin transmiterea unui e-mail la dpo@adroltenia.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca ADR Sud-Vest Oltenia să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, ADR Sud-Vest Oltenia va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim;

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, ADR Sud-Vest Oltenia trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

* dacă ADR Sud-Vest Oltenia nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa dpo@adroltenia.ro.

Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa dpo@adroltenia.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la sediul nostru din Craiova, Aleea Teatrului, nr. 1, sau prin e-mail, la adresa dpo@adroltenia.ro, ori telefonic la numărul: 0251 416 869.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.

 

Finanțări europene

Programe active

PTJ

POS

PNRR

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Planificare regională

Studii și analize regionale

evenimente
No event found!

părerea ta contează

Așteptăm să ne transmiți comentarii și observații care pot contribui la îmbunătățirea activității ADR Sud-Vest Oltenia. Toate mesajele ajung la directorul general al instituției, astfel că poți fi sigur că părerea ta contează. 

Sprijinirea beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud-Vest Oltenia este preocuparea noastră principală. Tocmai de aceea, ne străduim să fim tot mai buni, proces la care și tu poți contribui! 

Cataloage de finanțare

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Programe active

POTJ

POS

PNRR

COLLECTIONS

WOMEN

MEN

Skip to content